Waterbeheer

Ruimte voor de Rivier: veiligheid voor vier miljoen Nederlanders 

Zomerbedverlaging tussen Zwolle en Kampen zorgt voor meer afvoercapaciteit van de IJssel

Het reizen langs rivieren maakt meer los dan alleen maar recreatief genieten. We worden ons bewust van het veelzijdige belang van het stromende water.

Rivieren spelen een belangrijke rol in de hydrologische kringloop, zoals neerslag, verdamping en afvoer.

Alle rivieren van de wereld zorgen met elkaar voor de drainage van ongeveer 75% van het totale aardoppervlak. Ze bieden natuurlijke leefomstandigheden, laten nuttige sedimenten achter, zoals zand en grind, en de kracht van snelstromende rivieren wordt gebruikt voor de opwekking van elektriciteit.

De IJssel tussen Zwolle en Kampen

Maar rivieren kunnen ook dood en verderf zaaien als zij buiten hun oevers treden. Menselijk ingrijpen bij overstromingen faalt dikwijls, maar in de loop der eeuwen zijn allerlei methoden ontwikkeld waarmee wateroverlast te lijf kan worden gegaan. In de winter van 1953 werd ons land getroffen door een omvangrijke watersnoodramp. In Zeeland braken Noordzee-dijken door en in één nacht verdronken meer dan 1.800 mensen. De ramp was de aanleiding voor de Deltawerken, een ingenieus netwerk van dijken, stuwen en sluizen.

Hoogwater Waal 1995 Veur-Lent - aanleiding RvdR!Hoogwater Waal jan 2011


Boven en rechts: hoog water in de Waal

Kans op overstromingen stijgt

In 1993 en 1995 steeg het water in de Nederlandse rivieren tot ongekende hoogten. Hoewel de dijken uiteindelijk stand hielden, werden uit voorzorg een kwart miljoen mensen en een miljoen stuks vee geëvacueerd. In Nederland is sindsdien steeds meer kans op overstromingen omdat de rivieren ruimte verliezen. Zij liggen ingeklemd tussen steeds hogere dijken, waarachter steeds meer mensen wonen. Tegelijkertijd is de bodem achter de dijken gedaald. Bovendien regent het vaker en harder, waardoor de rivieren meer water moeten verwerken. De gevolgen zijn stijgende waterstanden en meer kans op overstromingen.                                  

Kribben Deventer uiterwaardvergravingingen Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard


Kribben in de IJssel bij Deventer

Maatregelen op dertig locaties langs Rijn, IJssel, Waal, Nederrijn en Lek

Het uitgangspunt van het programma ‘Ruimte voor de Rivier’ is om op meer dan dertig plaatsen langs Rijn, IJssel, Waal, Nederrijn en Lek het water vrijer te laten stromen. De werkzaamheden begonnen in 2007 en omvatten dijkverlegging, uiterwaardvergraving, ontpoldering, zomerbedverdieping, kribverlaging, verwijdering van obstakels, waterberging, aanleg hoogwatergeulen en dijkverbetering. In 2015 moet ‘Ruimte voor de Rivier’ de veiligheid waarborgen voor de vier miljoen Nederlanders die langs of in de nabijheid van deze rivieren leven. Bovendien wordt het landschap mooier en veelzijdiger en blijft het eigen gezicht van de IJssel, Waal en Rijn in tact.

Ontpoldering Overdiepsepolder, BiesboschOverdiepse Polder- 1 van de 30 plaatsen bescherming tegen overstroming. bestaande dijk Bergsche Maas verlaagd, dijk Oude Maas verhoogd, terpenplan bedacht door bewoners en ondernemers. Bij hoog water kan rivierwater daardoor door de polder stromen.


In de Overdiepsepolder in de Brabantse Biesbosch krijgt het rivierwater vrij spel. Een terpenplan zorgt ervoor dat boerderijen bij hoogwater niet onderlopen.


Het project Ruimte voor de Rivier omvat negen soorten maatregelen op dertig locaties:

Dijkverlegging


Door dijken landinwaarts te verleggen, worden de uiterwaarden breder en krijgt de rivier meer ruimte.

                                           
Uiterwaardvergraving

Door afgraven van delen van de uiterwaard ontstaat bij hoogwater meer ruimte.

Ontpoldering

De dijk aan de rivierzijde van een polder wordt verder landinwaarts verlegd. Na deze ontpoldering kan de rivier bij hoogwater het gebied instromen.

Zomerbedverdieping

De rivierbedding wordt verdiept door een bodemlaag af te graven. De bodem komt daardoor dieper te liggen waardoor het stromende water meer ruimte krijgt.

Kribverlaging


Kribben houden de rivier op z'n plaats en op de juiste diepte. Bij hoogwater veroorzaken kribben echter voor opstuwing van het water. Verlaging van de kribben zorgt voor een snellere afvoer.
 

Verwijderen van obstakels  

Door obstakels in het rivierbed te verwijderen of aan te passen, kan het water sneller worden afgevoerd.

Waterberging

Bij een uitzonderlijke combinatie van een gesloten stormvloedkering en grote rivierafvoeren richting zee, doet het Volkerak-Zoommeer dienst als tijdelijke waterberging.


Hoogwatergeul

hoogwatergeulnw

Een hoogwatergeul is een bedijkt gebied, dat aftakt van een rivier om een deel van het water via een andere route af te voeren.

Dijkverbetering

dijkverbeteringnw


Op een aantal plaatsen waar rivierverruiming geen optie is, wordt de dijk versterkt.


Bron: www.ruimtevoorderivier.nl

                                                                    Index

  © DV Media Farelli Producties 2013