Google Analytics Alternative 'Ruimte voor de Rivier' werpt vruchten af | Reizen langs Rivieren http://www.reizen-langs-rivieren.nl/ http://www.reizen-langs-rivieren.nl/ Google Analytics Alternative>

'Ruimte voor de Rivier' werpt vruchten af

Betere afvoer voorkomt ernstiger onheil tijdens wateroverlast

Terwijl de wateroverlast in de zomer van 2021 in Duitsland en België talloze dodelijke slachtoffers eiste, is het in Nederland beperkt gebleven tot omvangrijke materiële schade. Deskundigen zijn het erover eens dat dit voor een belangrijk deel te danken is aan de ingrijpende maatregelen die door Rijkswaterstaat zijn genomen na de overstromingen in 1993 en 1995.

Vooral het tussen 2006 en 2019 uitgevoerde project ‘Ruimte voor de Rivier’ heeft ertoe bijgedragen dat dorpen en steden langs de grote rivieren nu beter zijn beschermd tegen extreem hoge waterstanden. Door de uitvoering van deze werken is op tientallen plekken langs de Waal, Nederrijn, IJssel en Lek letterlijk meer ruimte voor de rivier ontstaan. Dijken zijn hier verlegd en verhoogd en uiterwaarden verbreed of verlaagd zodat het water over een breder gebied kan doorstromen. Hierdoor is de veiligheid van de ongeveer 4 miljoen hier wonende mensen sterk verbeterd.
Als onderdeel van het project Ruimte voor de Rivier zijn bij Deventer geulen gegraven, waardoor het water van de IJssel bij hoogwater beter kan doorstromen
Het natuurgebied de Blauwe Kamer bij Wageningen loopt bij extreem hoogwater onder 


De Lek bij Vianen is inmiddels breed genoeg om bijzonder hoge waterstanden probleemloos te kunnen verwerken

Het principe van meer ruimte geven aan het water wordt ook toegepast in het project Maaswerken, waarvan de uitvoering in volle gang is en in 2027 moet zijn afgerond. Rijkswaterstaat zal bij de buurtschap Maasband bij Stein een nevengeul graven en moet een voortzetting van de grindwinning ook een betere doorstroming waarborgen.

Geul en Voer

De snelstromende Zuid-Limburgse rivier de Geul, die in juli van dit jaar buiten de oevers trad en voor veel overlast zorgde, valt niet onder beide projecten van Rijkswaterstaat. De zijrivier van de Maas stroomt niet langs maar dwars door een stad als Valkenburg. Deskundigen buigen zich over de vraag of de bescherming in deze heuvelachtige regio op een andere wijze kan worden verbeterd.

Deltaprogramma

Om ook nog op langere termijn de gevolgen  van de klimaatverandering in het Nederlandse rivierengebied te kunnen beheersen is het Deltaprogramma opgezet. Doel van dit project is het klimaatbestendig maken van de waterveiligheid, de zoetwatervoorziening en de ruimtelijke ordening. Het Deltaprogramma moet in 2050 zijn afgerond.


Rivieren Nederland


© DV MEDIA-FARELLIPRODUCTIES 2022